LILY'S CHIHUAHUAS

For The Love Of Chihuahuas

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

81 Comments

Reply Jason M Jordan
9:45 PM on January 13, 2020 
Our family was lucky enough to have had a wonderful little boy Beto for the past 15 years. He was a fawn/gold short hair deer head beauty similar in looks to the "Taco Bell"dog of days past. He succumbed to renal failure this past September. We don't know when, but we do know for sure when the time is right we want to again share our home and hearts with the huge spirit and small package of a Chihuahua. It looks like we'd be lucky if it is one of yours. We'll keep watching here amd as healing takes place will apply to host one of your beauties some day. Thank you for what you do and how you do it.
Reply RichardCig
11:03 AM on December 17, 2019 
Ð?аÑ?а Ñ?еÑ?виÑ?наÑ? Ñ?лÑ?жба доÑ?Ñ?авки гÑ?Ñ?за оÑ?нована в инÑ?еÑ?еÑ?аÑ? пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елей. У наÑ?ей междÑ?наÑ?одной компании Ð?Ð?Ð? Ð?СÐ?Ð?Ð?Ð?Ð? ТиÑ?оÑ?еÑ?к имееÑ?Ñ?Ñ? в налиÑ?ии Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ? а Ñ?акже Ñ?вой авÑ?омобилÑ?нÑ?й поÑ?к. Ð?Ñ? гоÑ?овÑ? Ñ?овеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? пÑ?одÑ?кÑ?а длÑ? ваÑ?ей компании в благопÑ?иÑ?Ñ?ное вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? данной Ñ?ели обÑ?заÑ?елÑ?но закажиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð? Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае ваÑ? пÑ?одÑ?кÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен невеÑ?оÑ?Ñ?но бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?Ñ? можеÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение, оÑ?лиÑ?ное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и и индивидÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ?. пÑ?озÑ?аÑ?нÑ?е подаÑ?оÑ?нÑ?е пакеÑ?Ñ? Ð?олее 12 леÑ? Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованной междÑ?наÑ?одной Ñ?иÑ?мÑ?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?еÑ?Ñ?екамÑ?к пÑ?иÑ?одиÑ?Ñ? на вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ? Ñ?иÑ?мам во многообÑ?азнÑ?Ñ? оÑ?Ñ?аÑ?лÑ?Ñ? индÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ии наÑ?одиÑ?Ñ? безÑ?пÑ?еÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ? длÑ? пакеÑ?иÑ?ованиÑ? Ñ?воиÑ? изделий. Ð?Ñ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аем Ñ?еÑ?. нововведениÑ?, Ñ?клон на паÑ?Ñ?неÑ?а и Ñ?Ñ?Ñ?емление к Ñ?Ñ?абилÑ?номÑ? модеÑ?низаÑ?ии. Ð?Ñ?енÑ? пÑ?еболÑ?Ñ?ой аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?нÑ?й набоÑ? изделий (обеÑ?Ñ?оÑ?наÑ? бÑ?мага ), могÑ?Ñ? Ñ?довлеÑ?воÑ?иÑ?Ñ? пожеланиÑ? оÑ?енÑ? взÑ?Ñ?каÑ?елÑ?нÑ?Ñ? пÑ?оизводÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? паÑ?Ñ?неÑ?ов. ТÑ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?овка Ñ?оваÑ?а пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ? в каждÑ?й Ñ?айон Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?.
Reply RichardBag
1:51 PM on November 6, 2019 
У наÑ? обÑ?лÑ?живаеÑ? Ñ?кважинÑ?, пÑ?оизводиÑ? Ð?одооÑ?иÑ?Ñ?кÑ? длÑ? Ñ?кважин. У наÑ? вÑ? можеÑ?е пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и Ð?Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?, РезеÑ?вÑ?аÑ?Ñ? и емкоÑ?Ñ?и Ñ?илиндÑ?иÑ?еÑ?кие (РÐ?С, РÐ?С), ТÑ?Ñ?биннÑ?е меÑ?алки, Ð?еÑ?оÑ?нÑ?е Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ð?инейнÑ?е колодÑ?Ñ?, Ð?оалеÑ?Ñ?енÑ?нÑ?е модÑ?ли, Ð?иологиÑ?еÑ?каÑ? оÑ?иÑ?Ñ?ка Ñ?оз.бÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? вод, Ð?Ð?ЪÐ?Ð?Ð?ЫÐ? УСТРÐ?Ð?СТÐ?Ð? Ð? Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?СТРУÐ?ЦÐ?Ð? Ð?Ñ?омÑ?Ñ?леннÑ?е меÑ?аллоконÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии, Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ЧÐ?СТÐ?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? СкиммеÑ?Ñ? длÑ? оÑ?иÑ?Ñ?ки жидкоÑ?Ñ?и оÑ? неÑ?Ñ?епÑ?одÑ?кÑ?ов, маÑ?ел, жиÑ?ов, Ð?Ð?Ð?ЪÐ?Ð?Ð?ЫÐ? УСТРÐ?Ð?СТÐ?Ð? Ð? Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?СТРУÐ?ЦÐ?Ð? Ð?нгаÑ?Ñ?, Ð?авилÑ?онÑ?, Ð?ЧÐ?СТÐ?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ЫХ СТÐ?ЧÐ?ЫХ Ð?Ð?Ð? Ð?иÑ?оÑ?ловиÑ?ели, Ð?Ð?СÐ?СÐ?Ð?Ð? Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?ССÐ?РÐ?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? (Ð?Ñ?Ñ?нÑ?оÑ?, Ð?СÐ?, Ð?ило, Ð?Ð?Т, Ð?злÑ?Ñ?, ТÐ?Ð?) Ð?Ñ?омÑ?Ñ?леннÑ?е воздÑ?Ñ?одÑ?вки, Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?У Ð?Ñ?омÑ?Ñ?леннÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ановки обÑ?аÑ?ного оÑ?моÑ?а, а Ñ?акже вÑ?е длÑ? авÑ?омойки Ð?вÑ?омойки на базе пеÑ?Ñ?анно-гÑ?авийной Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии. У наÑ? вÑ? найдеÑ?е Ð?Ñ?иÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?оков Ð?Ð?С, а Ñ?акже Ð?еÑ?Ñ?еÑ?ловиÑ?ели, мÑ? можем пÑ?оизвеÑ?Ñ?и СÑ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во кеÑ?Ñ?она. Ð?Ñ?Ñ?ение Ñ?кважин на водÑ?, Ð?нженеÑ?нÑ?е изÑ?Ñ?каниÑ?, РемонÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ем водоÑ?набжениÑ?. Ð?оÑ?Ñ?Ñ?ановление дебиÑ?а Ñ?кважинÑ? : Ð?иагноÑ?Ñ?ика Ñ?кважин
Reply Keloceand
5:18 PM on November 3, 2019 
Donde Comprar Viagra En Cordoba Viagra Generico Costo viagra Order Celebrex Online Generic Viagra Canada Customs
Reply Oi2
4:11 PM on November 3, 2019 
Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авим, вÑ? Ñ?озÑ?ин нового Ñ?айÑ?а, коÑ?оÑ?Ñ?й имееÑ? пÑ?иÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?овÑ?еменнÑ?й дизайн, Ñ?добнÑ?Ñ? навигаÑ?иÑ? и нÑ?жнÑ?Ñ? длÑ? клиенÑ?ов инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?. Ð?о веб-Ñ?айÑ? ни кÑ?о не поÑ?еÑ?аеÑ?. ЧÑ?о делаÑ?Ñ?? Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ? еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?й бизнеÑ? мÑ? поможем вам Ñ?оздаÑ?Ñ? пÑ?одаÑ?Ñ?ийÑ?Ñ? Ñ?айÑ?. Само Ñ?обой Ñ?азÑ?мееÑ?Ñ?Ñ?, ни одно дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ное или виÑ?Ñ?Ñ?алÑ?ное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие не можеÑ? пÑ?одвигаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?амоÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?но. Ð?аждой Ñ?иÑ?ме необÑ?одима подмога в пÑ?иобÑ?еÑ?ении попÑ?лÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и, а во Ð?иÑ?овой компÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ной паÑ?Ñ?ине без нее каÑ?егоÑ?иÑ?еÑ?ки не бÑ?Ñ?Ñ? из-за Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?ной конкÑ?Ñ?енÑ?ной боÑ?Ñ?бÑ?.Ð?Ñ? занимаемÑ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?кой веб Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?. Ð?аÑ?и Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дники гоÑ?овÑ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?оÑ?оÑ?ий инÑ?еÑ?неÑ? магазин в Ñ?еÑ?ение Ñ?еÑ?Ñ?и дней. Ð?Ñ?клÑ?Ñ?аÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлениÑ? оÑ?деланнÑ?Ñ? вебÑ?айÑ?ов, мÑ? вÑ?полнÑ?ем пеÑ?еÑ?енÑ? Ñ?абоÑ? Ñ?еÑ?. поддеÑ?жки: Ñ?воевÑ?еменное пÑ?одление Ñ?оÑ?Ñ?инга и домена, добавление конÑ?енÑ?а на онлайн-пÑ?оекÑ?, пÑ?бликаÑ?иÑ? новинок. Ð?аÑ?и Ñ?Ñ?лÑ?ги могÑ?Ñ? помоÑ?Ñ? вам Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? лидеÑ?ом на необÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?аÑ? Ñ?еÑ?и инÑ?еÑ?неÑ?а. Ñ?аÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ка Ñ?айÑ?а в евÑ?опе
Reply bbzUnero
7:47 PM on October 14, 2019 
У наÑ? вÑ? найдеÑ?е Ð?Ñ?оекÑ?иÑ?ование Ð?Ð?С, а Ñ?акже биозагÑ?Ñ?зка кÑ?пиÑ?Ñ?, мÑ? можем пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ð?аÑ?оÑ?Ñ? длÑ? Ñ?кважин. Ð?Ñ?Ñ?ение неглÑ?бокиÑ? Ñ?кважин, Ð?еологиÑ?еÑ?кое изÑ?Ñ?ение недÑ?, РемонÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ем водоÑ?набжениÑ?. Ð? наÑ?ей Ñ?иÑ?ме имееÑ?Ñ?Ñ? к пÑ?одаже Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ЦЫ , Ð?мкоÑ?Ñ?и пожаÑ?нÑ?е, Ñ?опливнÑ?е, Ñ?имиÑ?еÑ?кие, длÑ? пиÑ?евой пÑ?омÑ?Ñ?ленноÑ?Ñ?и, длÑ? пиÑ?Ñ?евой водÑ?, длÑ? киÑ?лоÑ? и Ñ?.д., Ð?ланеÑ?аÑ?нÑ?е меÑ?алки, Ð?енÑ?оÑ?нÑ?й Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?-пÑ?еÑ?Ñ?, СмоÑ?Ñ?овÑ?е колодÑ?Ñ?, ТонÑ?Ñ?аÑ? загÑ?Ñ?зка, ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ?-ловÑ?Ñ?ки, Ð?Ð?ЪÐ?Ð?Ð?ЫÐ? УСТРÐ?Ð?СТÐ?Ð? Ð? Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?СТРУÐ?ЦÐ?Ð? Шнеки из конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ионной и неÑ?жавеÑ?Ñ?ей Ñ?Ñ?али, Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ЧÐ?СТÐ?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?идÑ?оÑ?леваÑ?оÑ?, Ð?Ð?Ð?ЪÐ?Ð?Ð?ЫÐ? УСТРÐ?Ð?СТÐ?Ð? Ð? Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?СТРУÐ?ЦÐ?Ð? Ð?одÑ?лÑ?нÑ?е зданиÑ?, Ð?ЧÐ?СТÐ?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ЫХ СТÐ?ЧÐ?ЫХ Ð?Ð?Ð? Ð?еÑ?коÑ?ловиÑ?ели Ñ?ангенÑ?иалÑ?нÑ?е Ñ? Ñ?нековой вÑ?гÑ?Ñ?зкой, Ð?Ð?СÐ?СÐ?Ð?Ð? Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?ССÐ?РÐ?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? (Ð?Ñ?Ñ?нÑ?оÑ?, Ð?СÐ?, Ð?ило, Ð?Ð?Т, Ð?злÑ?Ñ?, ТÐ?Ð?) Ð?вÑ?Ñ?Ñ?оÑ?оÑ?наÑ? вакÑ?Ñ?мнаÑ? воздÑ?Ñ?одÑ?вка, Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?У Ð?ембÑ?анÑ? и Ñ?еагенÑ?Ñ? длÑ? оÑ?моÑ?а, а Ñ?акже вÑ?е длÑ? авÑ?омойки Ð?Ñ?иÑ?Ñ?ное Ñ?ооÑ?Ñ?жение длÑ? моек легкового Ñ?Ñ?анÑ?поÑ?Ñ?а. Ð? наÑ?ей Ñ?иÑ?ме пÑ?оекÑ?иÑ?Ñ?еÑ?, пÑ?оизводиÑ? Ð?иквидаÑ?иÑ? Ñ?кважин на водÑ?. Ñ?илÑ?Ñ?Ñ? пÑ?еÑ?Ñ?Ñ? длÑ? обезвоживаниÑ? оÑ?адка а главное ббз длÑ? оÑ?иÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?Ñ?жений ббз
Reply Kelacup
9:11 PM on August 23, 2019 
Paranoica Propecia Priligy Ereccion
Reply LukeNeway
3:13 AM on June 8, 2019 
Luke Bryan is my favourite US contry singer. His voice takes me away from all troubles of this planet so I can enjoy my life and listen songs created by his. Now the singer is going on a tour in 2019. The concerts scheduled for this year, up to the 12th of October. Ticket prices are moderate and available for everyone. If you love contry music, then you must visit at least one of his concert. All tour dates are available at the Luke Bryan concert schedule 2020. Open the website and make yourself familiar with all powerful Luke Bryan concerts in 2019!
Reply Chrisdus
3:25 PM on June 1, 2019 
Chris Stapleton is my favourite US contry singer. His voice takes me away from all issues of this planet so I can enjoy my life and listen songs created by his. Now the singer is on a All-American Road Show Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the November 2. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you love country music as mush as I, then you must visit at least one Chris' concert. All tour dates are available at the Chris Stapleton tour 2019 California. Visit the website and make yourself familiar with all powerful Chris Stapleton concerts in 2019!
Reply Linda Garrett
8:02 AM on May 24, 2019 
I would love to see pictures of your upcoming new babies.